جراحی لوزه

2022-05-22T13:03:33+04:30

لوزه ها دو غده کوچک لنفاوی هستند که در دو طرف پپشت گلو قرار دارند و به عنوان یک مکانیسم [...]