جراحی لوزه

2024-04-04T10:21:59+03:30

لوزه ها دو غده کوچک لنفاوی هستند که در دو طرف پپشت گلو قرار دارند و به عنوان یک مکانیسم [...]